ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“)


ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Subjekt Jan Jenka se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, IČO 131 999 19 (dále jen "správce") provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění vašich požadavků ohledně služeb, které nabízím a pro vedení účetnictví. Informuji tímto své zákazníky o způsobu zpracování jejich osobních údajů.


1. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

a) Správcem Vašich osobních údajů je Jan Jenka se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2, IČO 131 999 19, zapsaný 15.1.2015 u Živnostenského úřadu pro Prahu 17 č.j. ŽIO28/0129/15/R.

b) Kontaktní údaje správce jsou následující:
adresa pro doručování Jan Jenka se sídlem Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2
adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon +420 728 28 31 31

c) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

- splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“)

- splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění poptávek, objednávek popř.smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně splnění objednané služby a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

b) Další zpracování Vašich osobních údajů, je za účelem vedení jakéhokoliv právního sporu mezi mnou a Vámi. Právním důvodem takového zpracování je můj oprávněný zájem v uplatnění a obhajobě mých práv. Všechny Vaše osobní údaje zpracovávané pro tento účel budou poskytnuty mému právnímu zástupci.

c) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.


4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z objednávky popř. smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.


5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Dalšími příjemci Vašich osobních údajů můžou být subdodavatelské firmy podílející se na dodání a splnění objednaných služeb.

b) Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

c) Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do jiných zemí.


6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

a) Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

b) Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

c) Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro objednání služeb popř. plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné poptávku, objednávku popř. smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.


Toto zpracování osobních údajů plati od 25.5.2018